Laden... Een ogenblik geduld.

PRIVACYVERKLARING


PRIVACYVERKLARING

PRIVACYSTATEMENT

Laatste versie: 27-07-2018

Fa. C. de Koomen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacystatement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat wordt er verstaan onder verwerken van persoonsgegevens?

‘Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.’

PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

Fa. C. de Koomen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt zich met dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, voor meer informatie lees het kopje ‘Verstrekking aan derden’;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen onze privacystatement (of in algemenere zin) vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in op de website:

Bedrijfsnaam:                                     Fa. C. de Koomen

Adresgegevens:                                   Boonsweg 57, 3274 LH HEINENOORD

E-mailadres:                                        info@dekoomenlogistiek.nl

Telefoon:                                            0186 605 460

Kamer van Koophandel registratie:          23014379

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die wij van u vragen, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Uitbestedingen transport voor geboekte zendingen voor juiste en tijdige leveringen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze verwerkers maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Fa. C. de Koomen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Autorisatie beperkt tot administratie medewerkers;
 • Back-up op een beveiligde software die regelmatig een update doet;
 • Gegevens die niet meer nodig zijn worden vernietigd nadat het bewaartermijn is verstreken;
 • Alle medewerkers houden zich aan het gestelde geheimhoudingsplicht;
 • Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit met een geldig doel is en er is daarvoor een verwerkersovereenkomst opgesteld zodat deze beveiligd blijven.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Autorisatie beperkt tot administratie medewerkers;
 • Back-up op een beveiligde software die regelmatig een update doet;
 • Gegevens die niet meer nodig zijn worden vernietigd nadat het bewaartermijn is verstreken;
 • Alle medewerkers houden zich aan het gestelde geheimhoudingsplicht;
 • Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit met een geldig doel is en er is daarvoor een verwerkersovereenkomst opgesteld zodat deze beveiligd blijven.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als u naar aanleiding van onze privacystatement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYSTATEMENT

Fa. C. de Koomen behoudt zich het recht voor om deze ‘privacystatement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

De privacystatement is met zorg opgesteld in samenwerking met DigiDip Support. Fa. C. de Koomen blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud en toepassing van dit document.